Domov O Ľudia Články Blogy Udalosti Skupiny Súbory Fórum Novinky Hľadať pomoc Reklamy Fotografie Viac
 
Podmienky

1 prijatie používanie pojmov DARK.CIA.L NetworX podmienok

Váš prístup a používanie DARK.CIA.L NetworX sa riadia výhradne týmito obchodnými podmienkami. Nebudete používať webové stránky pre akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami a podmienkami. Užívaním webe si plne prijatie podmienok a zrieknutie sa zodpovednosti uvedené v tomto oznámení. Ak nechcete prijať tieto vöeobecné podmienky, musíte okamžite prestať používať web.

2 údaje o kreditnej karte

DARK.CIA.L NetworX nikdy požiadať o kreditnú kartu Podrobnosti a žiadosť, že nemusíte zadávať na niektorú z foriem na DARK.CIA.L NetworX.

3 radu

Obsah stránky DARK.CIA.L NetworX nepredstavujú poradenstvo a nemalo by sa spoliehať vo vytváraní a vyhýbať sa robiť akékoľvek rozhodovanie.

4 Zmena užívania

DARK.CIA.L NetworX si vyhradzuje právo:
4,1 zmeniť alebo odstrániť (dočasne alebo trvalo), webové stránky alebo akúkoľvek jej časť bez predchádzajúceho upozornenia a ste confirm že DARK.CIA.L NetworX sa zodpovednosť za akékoľvek takéto zmeny alebo odstránenie a.
4,2 zmeniť tieto termíny a podmienky kedykoľvek a pokračovaním v používaní webových stránok tieto zmeny sa považuje za vaše prijatie týchto zmien.

5 odkazov na webové stránky tretích strán

DARK.CIA.L NetworX webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré sú kontrolované a udržiavané iní. Akýkoľvek odkaz na iné stránky nie je schválenie takýchto internetových stránok a beriete na vedomie a súhlasia, že nie sme zodpovední za obsah alebo dostupnosť týchto stránok.

6 copyright

6.1 všetky autorské práva, ochranné známky a všetky ostatné práva duševného vlastníctva stránky a ich obsah (vrátane, bez obmedzenia dizajnu webových stránok, text, grafika a všetky softvér a zdrojové kódy spojené s webovými stránkami) sú vo vlastníctve alebo licencované DARK.CIA.L NetworX alebo inak používané službou DARK.CIA.L NetworX ako povolené zákonom.
6,2 v prístupe na webových stránkachSúhlasíte, že budete pristupovať k obsahu výhradne pre vaše osobné, nekomerčné použitie. Žiadny z obsahu môže byť stiahli, kopírovať, reprodukovať, prenášané, uložené, predané alebo distribuované bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. To vylučuje sťahovanie, kopírovanie alebo tlač stránok, webových stránok pre osobné, nekomerčné domáce použitie.

7 odmietnutia záruk a obmedzenie zodpovednosti

7.1 webové stránky sú poskytované na AS sú a ako sú dostupným základom bez akýchkoľvek vyhlásenie alebo potvrdenie, a bez záruky akéhokoľvek druhu, či výslovné alebo predpokladané, vrátane, ale nie obmedzené predpokladaných záruk uspokojivej kvality, vhodnosti pre konkrétny účel, neporušenia, kompatibilita, bezpečnosť a správnosť.
7.2 v rozsahu povolenom zákonom DARK.CIA.L NetworX nie bude zodpovedný za akékoľvek nepriame alebo následné straty alebo škody akejkoľvek (okrem iného vrátane straty obchodných, príležitosť, dáta, zisky) vyplývajúcez alebo v súvislosti s používaním webových stránok.
7.3 DARK.CIA.L NetworX neposkytuje žiadnu záruku, že funkčnosť webových stránok bude bez prerušenia alebo bez chýb, že chyby budú opravené alebo že webové stránky alebo server, ktorý je k dispozícii, sú bez vírusov alebo čokoľvek iné, ktoré môžu byť škodlivé alebo deštruktívne.
7.4 nič v týchto podmienkach sa vykladajú tak, že vylúčiť alebo obmedziť ručenie DARK.CIA.L NetworX za smrť alebo zranenie v dôsledku nedbalosti DARK.CIA.L NetworX alebo jeho zamestnancov alebo agentov.

8 odškodnenie

Súhlasíte s tým, odškodniť a kryť DARK.CIA.L NetworX a jeho zamestnancov a zástupcov od a proti všetky záväzky, právne poplatky, škody, straty, náklady a ďalšie náklady vo vzťahu k akékoľvek nároky, alebo žaloby proti DARK.CIA.L NetworX vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia vás týchto podmienok alebo iných záväzkov vyplývajúcich z používania tejto webovej stránky.

9 odstupné

Ak niektorý z týchto podmienok aPodmienky musia byť stanovené za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu súd príslušnej jurisdikcie, potom také podmienky alebo podmienka bude oddelená a zostávajúce termíny a podmienky prežiť a zostať v plnej platnosti a účinnosti a aj naďalej záväzné a vykonateľné.

10 práva

Tieto termíny a podmienky sa riadi, a vykladať v súlade so zákonom, a vy týmto predložiť výlučnej právomoci súdov.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte nás